@trufae no, et diu quines coses han compartit amb tu a Google+ o han fet +1s públics

7:44am January 12th 2012 via TweetDeck in reply to trufae