Estadístiques amb awstats

Avui m’he configurat el awstats per a generar estadístiques del servidor web, fins ara sempre havía utilitzat el webalizer, però fa molt de temps que no l’actualitzen (des-de el 2002!) i no té aquestes cool features que te l’awstats com per exemple mostrar-te l’últim cop que t’ha visitat el googlebot :)

El procés d’instal·lació en gentoo ha estat una mica tediós, aixi que anoto aquí els passos que he seguit per si algún dia tinc que tornar-ho a fer, o per si li pot ser útil a algú. Per a fer-ho m’he basat amb les indicacions de Sevein en aquest post dels fòrums de Gentoo.

# emerge awstats
# cp /usr/share/webapps/awstats/6.1/postinst-en.txt /etc/apache2/conf/awstats.conf

Afegeixo això al final del fitxer, per a que em demane password al accedir a les estadístiques:

<Directory \"/usr/share/webapps/awstats/6.1/hostroot/cgi-bin/\">
  Options None
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  AuthUserFile .htpasswd
  AuthName \"Private Section\"
  AuthType Basic
  <Limit GET>
   require user admin
  </Limit>
</Directory>
# echo \"Include conf/awstats.conf\" >> /etc/apache2/conf/apache2.conf
# cp /etc/awstats/awstats.model.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf
# vim /etc/awstats/awstats.mydomain.conf

jo he realitzat els següents canvis:

< LogFile=\"/var/log/apache/access_log\"
> LogFile=\"/var/log/apache2/access_log\"
	
< SiteDomain=\"localhost\"
> SiteDomain=\"pof.eslack.org\"
	
< HostAliases=\"localhost 127.0.0.1 REGEX[myserver.com$]\"
> HostAliases=\"localhost 127.0.0.1 REGEX[pofhq.net$] 192.168.1.1 s0\"
	
< DNSLookup=2
> DNSLookup=1
	
< DirData=\".\"
> DirData=\"/home/httpd/awstats_tmp\"
	
< DirCgi=\"/cgi-bin/awstats\"
> DirCgi=\"/awstats\"
	
< DirIcons=\"/awstats/icons\"
> DirIcons=\"/awstatsicons\"

Creem el directori /home/httpd/awstats_tmp i li donem permisos per a que pugui accedir l’usuari apache.

Ja podem generar les estadístiques:

# awstats_updateall.pl now -awstatsprog=/usr/share/webapps/awstats/6.1/hostroot/cgi-bin/awstats.pl -configdir=/etc/awstats/

Això últim ho podem posar en un cron per a que les estadístiques es vagin actualitzant periòdicament. Per accedir a les estadístiques accedim a la url http://www.mydomain.com/awstats/awstats.pl?config=mydomain

Si veiem errors degut al ebuild de Gentoo que posa alguns permisos de forma incorrecta, seguim amb aquests pasos:

# cd /usr/share/webapps/awstats/6.1/hostroot/cgi-bin/
# chmod 755 lang/ lib/ plugins/
# cd /usr/share/webapps/awstats/6.1/htdocs/
# chmod 755 icon js css

I això és tot, awstats ja hauría d’estar funcionant com un cristal :)

This entry was posted in linux, pofHQ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>