La utilitat GNU gettext facilita la traducció de programes utilitzant un cataleg de missatges amb l’idioma original i la traducció. També podem utilitzar les funcions de gettext dintre de php per a fer pàgines web amb diferents idiomes. Aquí teniu un exemple molt simple que ilustra l’ús de gettext amb php.

Creem una carpeta on posarem la informació dels diferents locales amb una subcarpeta per a cada locale. Per exemple si volem missatges en català i en castellà crearem la següent estructura de directoris:

# ./locales # cd ./locales # mkdir -p es\_ES/LC\_MESSAGES/ # mkdir -p ca\_ES/LC\_MESSAGES/

Ara creem el cataleg de missatges per al català. Creem el fitxer ./locales/ca_ES/LC_MESSAGES/messages.po amb el següent contingut:

# SOME DESCRIPTIVE TITLE. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # FIRST AUTHOR , YEAR. # #, fuzzy msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "POT-Creation-Date: 2003-03-18 10:52+0400\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "Last-Translator: FULL NAME \<[email protected]\>\n" "Language-Team: LANGUAGE \<[email protected]\>\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" msgid "The string must be here" msgstr "La cadena ha d'anar aquí" msgid "This is a test" msgstr "Això és una prova"

NOTA: Això és una plantilla, amb valors per defecte, però per a l’exemple ja serveix. Si ho preferiu podeu utilitzar editors específics per a fitxers PO com poedit o KBabel.

És important especificar correctament el charset a l’arxiu .po, en el meu cas he utilitzat UTF-8 per que és charset que utilitzo en el servidor web. Si teniu problemes amb els accents proveu amb ISO-8859-15.

Un cop hem creat el PO amb els missatges que volem traduir hem de compilar-lo, per crear un arxiu .mo. Això ho farem amb la següent comanda:

# msgfmt -v messages.po 2 translated messages.

Cal tenir en compte que cada cop que canvieu el PO per afegir-hi algún missatge tindreu que recompilar el MO.

Podeu repetir el procés per al locale amb castellà. Un cop finalitzat anem a utilitzar gettext desde PHP. En aquest exemple imprimirem els dos missatges que tenim al catàleg amb català, castellà i anglés.

\<? // Especifiquem la ubicació de les translation tables bindtextdomain("messages", "./locale/"); // Especifiquem el locale en Català setlocale(LC\_ALL, 'ca\_ES'); // Imprimim els missatges echo gettext("This is a test"); echo \_("The string must be here"); // Especifiquem el locale en Castellà setlocale(LC\_ALL, 'es\_ES'); // Imprimim els missatges echo \_("This is a test"); echo gettext("The string must be here"); // Especifiquem el locale en Anglés setlocale(LC\_ALL, 'en\_US'); // Imprimim els missatges echo gettext("This is a test"); echo \_("The string must be here"); ?\>

Fixeu-vos que en l’exemple he utilitzat indistintament la funció gettext() i la funció _(), que és un àlias de la primera, més còmode d’utilitzar.

Si voleu aprofundir més en aquest tema podeu consultar el manual de gettext i en la documentació de php.

Update: Tal com comenta adobo es pot generar el .po automàticament amb la comanda xgettext -a -n --from-code=utf-8 *.php, o amb intltool-update.